top of page

جمع آوری خیابانها ثبت نام کنید

مجموعه های خیابانی تفاوت زیادی در بانک غذای ما ایجاد می کنند ، آنها به افزایش سهام ما کمک می کنند تا غذای ما در بسته های ما کم شود. بدون مجموعه های خیابانی ما با مشکل روبرو خواهیم شد ، بنابراین یک تشکر بزرگ از هر کسی که یک مجموعه خیابانی انجام داده یا در حال سازماندهی آن است تشکر می کنم این همچنین یک روش عالی برای درگیر کردن کودکان و آموزش آنها در مورد بانک های غذایی است.

148235865_228264728966853_14096830049443
166033081_3879541712095010_3109043885378
147093018_816941302192460_69984261011594
bottom of page