top of page
Blank 4000 x 4000 (5)_clipped_rev_2.png

بیایید متحد بشویم تا با فقر غذایی و گرسنگی مبارزه کنیم ، یکبار می توان در یک زمان

برای کمک به مبارزه با فقر غذایی و گرسنگی.

هیچ کس نباید شرایط گرسنگی را داشته باشد ، مهم نیست شرایطش.

ما به دنبال داوطلبان کمک می کنیم تا بسته ها و رانندگان تحویل کالا را تحویل دهند تا بسته های غذایی ما را به مشتریان برسانند ، زیرا به دلیل Covid-19 نمی توانیم مشتریان را به بانک مواد غذایی خود اجازه دهیم.

بانک غذایی ما در حال حاضر صرفاً متکی است

در بخشندگی کمک های مردمی ، چه پول و چه غیر قابل فساد.

ما از همه چیزهایی که می توانید برای کمک به ما در جهت حفظ بانک غذای خود به ما کمک کنید ، قدردانی می کنیم

bottom of page